เมื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบจากเว็บไซต์หลักของ American Standard Design Award แล้ว จะถือว่าผู้เข้าร่วมยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมดังต่อไปนี้

 • ผู้เข้าร่วมสามารถส่งผลงานในรูปแบบเดี่ยวเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมแต่ละรายสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นงานเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมสามารถส่งผลงานชิ้นใหม่/แก้ไข มาแทนผลงานเดิมได้จนถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับผลงาน
 • หากมีการลอกเลียนแบบไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ผู้เข้าร่วมจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน โดยผู้เข้าร่วมจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่ LIXIL International Pte. Ltd. (“LIXIL”) ต้องการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบดังกล่าวตามสมควร ทั้งนี้ การพิจารณาว่าผลงานดังกล่าวเป็นงานลอกเลียนแบบ และผู้เข้าแข่งขันควรจะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่นั้น จะเป็นไปตามดุลพินิจของ LIXIL แต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมดจะถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ LIXIL ผู้เข้าร่วมยินยอมที่จะดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปเช่นนั้น ผู้เข้าร่วมเข้าใจและตกลงว่า LIXIL หรือหน่วยงานภายใต้บริษัท อาจผสานรวมองค์ประกอบจากหลาย ๆ ผลงานเข้าด้วยกันในผลิตภัณฑ์และงานออกแบบของ LIXIL และของบริษัทในเครือ โดยไม่ต้องระบุชื่อของผู้เข้าร่วม
 • LIXIL เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่เคยมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมมาก่อนหน้านี้ รวมถึงระหว่างและหลังจากการแข่งขัน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลและเอกสารที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หลักของ American Standard Design Award
 • LIXIL ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมของบุคคลใด ๆ ไม่ว่าก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขันตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ถูกตัดสิทธิ์หลังจากได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมรายดังกล่าวจะต้องส่งคืนรางวัลและ LIXIL อาจประกาศเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์นั้นต่อสาธารณะก็ได้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการและ LIXIL ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพัน ผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถโต้แย้งได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
 • ผู้เข้าร่วมเข้าใจดีว่า LIXIL อาจทำการถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพถ่ายในระหว่างการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง โซเชียลมีเดีย) และให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าว ด้วยการเข้าร่วมในการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมยินยอมให้ LIXIL เผยแพร่ชื่อและสถาบันของตนในการประชาสัมพันธ์
 • ผู้เข้าร่วมต้องเก็บรายละเอียดที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ LIXIL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการสูญหาย
 • LIXIL มีสิทธิ์ที่จะประกาศรางวัลพิเศษในบางประเทศ หรือเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถยกข้อสงสัยหรือมีข้อกังขาเกี่ยวกับรางวัลดังกล่าวได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
 • ผู้เข้าร่วมเข้าใจว่า ตนมีหน้าที่ที่จะต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การได้รับความยินยอมจากสถาบันให้ LIXIL สามารถระบุชื่อในเอกสารประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ LIXIL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้
 • พนักงานของ LIXIL และผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานของ LIXIL หรือคณะกรรมการตัดสิน จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวและญาติ (เช่น คู่สมรส คู่รักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน พ่อแม่ บุตร คู่สมรสของบุตร พี่น้อง คู่สมรสหรือบุตรของพี่น้อง) เพื่อนหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะคู่รักหรือมีความใกล้ชิด หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้จัดงาน
 • LIXIL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับ American Standard Design Awards
 • LIXIL ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รายละเอียดเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการเข้าร่วมใด ๆ ตามความจำเป็น ตามดุลพินิจของ LIXIL แต่เพียงผู้เดียว และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยแล้ว การปรับเปลี่ยนนี้อาจรวมถึงจำนวนผู้ชนะของแต่ละประเทศด้วย
 • การกระทำใด ๆ ด้านล่างนี้อาจทำให้ผู้เข้าร่วมถูกตัดสิทธิ์ ทั้งนี้ รายการด้านล่างเป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น
  • ผู้เข้าร่วมใส่อัตลักษณ์ของตนลงในชิ้นงาน
  • ชิ้นงานไม่สมบูรณ์
  • ชิ้นงานไม่อยู่ในเทมเพลตที่กำหนด
  • ชิ้นงานไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ American Standard ที่กำหนดไว้ในรายการผลิตภัณฑ์
  • ชิ้นงานใช้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อื่น แม้ American Standard จะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนกันได้ก็ตาม
  • ชิ้นงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ American Standard Design Award
  • ชิ้นงานเป็นสแปม