Loading...
@
* Tải lên bài dự thi (tối đa 12 trang) trình bày thiết kế chi tiết ở định dạng file PDF. Theo cú pháp: Mã số ID_02_Bài dự thi thiết kế.pdf (Ví dụ: ASDA0001_02_Bài dự thi thiết kế.pdf). Kích thước tối đa: 10MB
* Tải một file JPG kích thước 4:3 nằm ngang thể hiện hình ảnh thiết kế của bạn. Theo cú pháp: Mã số ID_03_ File ảnh kết xuất đồ họa. (Ví dụ ASDA0001_03_Ảnh.jpg). Kích thước tối đa: 10MB
Hãy đánh dấu vào ô bên dưới để thực hiện
Nộp