Loading...
@
* อัปโหลดผลงาน (สูงสุด 12 หน้า) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับงานออกแบบของท่านอย่างละเอียดในรูปแบบ PDF. ขนาดไฟล์สูงสุด: 10MB. ชื่อไฟล์ที่กำหนด: เลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน_02_Design Entry.pdf (เช่น ASDA0001_02_Design Entry.pdf)
* อัปโหลดภาพแนวนอน 4:3 ในรูปแบบ JPG เพื่อเป็นภาพตัวอย่างการออกแบบของท่าน. ขนาดไฟล์สูงสุด: 10MB. ชื่อไฟล์ที่กำหนด: เลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน_03_Preview.jpg (เช่น ASDA0001_03_Preview.jpg)
โปรดทำเครื่องหมายลงในกล่องด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อ
ส่งผลงาน